Breaking News

Aung Way - World Poetry Day 2020Aung Way - World Poetry Day 2020

အောင်ဝေး - ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ (၂၀၂၀ မတ် ၂၁)


ကဗျာနားနီး ကဗျာ
ကိုရိုနာနားနီး ကိုရိုနာ။ ။
အောင်ဝေး